top of page

Wettelijke informatie - algemene voorwaarden

INFORMATIE AAN CLIËNT

wet 17 juli 2013

1. Kantoor

Het dossier wordt behandeld door het advocatenkantoor AVvocato BV, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 173-8. Het ondernemingsnummer is 0757.616.619.

Oprichter: mr. Andreas Verbraeken met desgevallend bijstand van medewerkers.

Mr. Andreas Verbraeken is ingeschreven aan de Balie Antwerpen.

Telefoon: 0032 3 369 88 43

Algemeen e-mailadres: info@avvocato.be 

Het kantoor en de medewerkers zijn voor de beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij MS Amlin Insurance SE, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 38 en met polisnummer LXX034899. Deze verzekering biedt een waarborg van 2.500.000,00 euro per schadegeval.

Onze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot maximum het bedrag van de waarborg van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde.

Voor verdere informatie of klachten kan U zich wenden tot advocaat Andreas Verbraeken, via e-mail: andreas.verbraeken@avvocato.be

 

2. Dienstverlening – erelonen en kosten

AVvocato levert juridisch advies en bijstand bij geschillen voor de rechtbank, bijstand bij onderhandelingen, inbegrepen de vennootschapsrechtelijke vergaderingen en algemene vergaderingen bij verenigingen van mede-eigenaars, het opstellen van contracten.

2.1.

Tenzij anders overeengekomen worden de erelonen van de advocaten berekend op basis van een uurloon.

De uurlonen worden de cliënt meegedeeld bij een eerste consultatie en worden begroot naar gelang criteria zoals de complexiteit, urgentie, etc.

 

2.2.

 

De aanvaarding van een opdracht kan het voorwerp uitmaken van een voorafgaandelijk betalingsverzoek waarbij de betaling door de cliënt de bevestiging uitmaakt van de opdracht.

 

2.3.

 

De geleverde prestaties worden doorgaans maandelijks gefactureerd. De eerbiediging van de betalingstermijn houdt de bevestiging in van de verdere voortzetting van de opdracht.

 

2.4.

 

Naast de maandelijkse facturatie kan het kantoor een provisie vragen voor de toekomstige erelonen en kosten, inbegrepen de te stellen gerechtskosten, dewelke gereserveerd kunnen blijven tijdens de behandeling van de zaak.

 

2.5.

 

De kantoorkosten worden bij voorkeur forfaitair berekend op basis van een percentage van de erelonen. Waarbij bijzondere kosten afzonderlijk kunnen worden verantwoord.

 

3. De cliënt

3.1.

De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle informatie met betrekking tot de zaak, gebeurlijk vertrouwelijk gedekt zijnde door het wettelijk beroepsgeheim van de advocaat.

3.2.

Hij verstrekt de gepaste informatie met betrekking tot zijn adres, telefoon, fax en e-mail dewelke de advocaten toelaat persoonlijk en vertrouwelijk te corresponderen.

Alle wijzigingen desbetreffend dienen op zijn verantwoordelijkheid aan het kantoor dadelijk en schriftelijk te worden meegedeeld.

3.3.

Indien niet wordt overgegaan tot betaling binnen de betalingstermijn als vermeld op de ereloonnota, is een nalatigheidsintrest verschuldigd van 8 % per jaar. Het versturen van een ingebrekestelling is daarvoor niet vereist. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10 % van het totaalbedrag van de ereloonnota met een minimum van 75 euro.

Alsdan behoudt AVvocato zich ook het recht voor verdere dienstverlening op te schorten.

3.4.

De cliënt moet zich bewust zijn van strikte termijnen die de Wet voorschrijft inzake procedure. Vragen aan cliënt dienen derhalve zo snel mogelijk beantwoord.

 

4. Geschillen

4.1. Ombudsman

Voor informatie daaromtrent, kan de cliënt zich wenden tot het secretariaat van de Balie Antwerpen: Vlinderpaleis, Bolivarplaats 20, Antwerpen.

4.2. Belgische Wet en rechtbank van Antwerpen

De Belgische Wet is in deze van toepassing en de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Namens AVvocato BV

Mr. Andreas Verbraeken

Bestuurder

 

bottom of page