top of page

Een betwisting over de eigendom van een roerend goed? U kunt een sekwester laten aanstellen, zodat het goed in veiligheid blijft

Het gebeurt vaak dat partijen een koop-verkoopovereenkomst hebben gesloten en er juridische betwisting ontstaat over wie nu de effectieve eigenaar is (geworden). Op dat ogenblik dreigt een lange gerechtelijke procedure daaromtrent.

Tegelijk kan het goed waarover de discussie bestaat mogelijk doorverkocht of weggemaakt worden door de persoon die het op dat ogenblik in zijn of haar bezit heeft.

Dit goed kan bv. een voertuig of diamanten zijn. Of een kostbaar schilderij.

In geval van een doorverkoop riskeert de partij die uiteindelijk gelijk krijgt, dat hij het goed nooit meer terugkrijgt en zich zal dienen tevreden te stellen met een schadevergoeding. Een derde die te goeder trouw is (en niet op de hoogte van de betwisting) kan immers alsnog definitief eigenaar worden in geval van een nieuwe verkoop.

Op dat ogenblik biedt het sekwester een oplossing: een deurwaarder kan worden aangesteld om het goed onder zich te houden, zodat het in afwachting van de gerechtelijke procedure omtrent de eigendomsbetwisting niet kan worden weggemaakt.Art. 1961 oud B.W. voorziet:

 

“De rechter kan het sekwester bevelen:

 

1°Van roerende goederen die onder een schuldenaar in beslag genomen zijn;

2°Van een onroerend goed of van een roerend goed waarvan de eigendom of het bezit tussen twee of meer personen in geschil is;

3°Van zaken die een schuldenaar tot kwijting van zijn schuld aanbiedt.”


De aanstelling van een sekwester kan worden bevolen telkens wanneer de omstandigheden van het geschil het noodzakelijk maken om de in betwisting zijnde zaak aan de partijen te onttrekken, in afwachting van de verdere afwikkeling van het geschil. (Overzicht van rechtspraak, Bijzondere overeenkomsten, (1995-1998), T.P.R., 2002,713.)

 

De aanstelling van een sekwester is mogelijk telkens wanneer een betwisting met betrekking tot een zaak rechtvaardigt dat deze in zijn bestaande staat moet worden behouden totale beslissing ten gronde, om een eindoplossing van het geschil niet te compromitteren.

(Voorz. Rb. Luik 10 februari 1995, Pas., 194, III,61.)

 

In geval van volstrekte noodzaak kan de sekwester op eenzijdig verzoekschrift worden aangesteld. Er is volstrekte noodzakelijkheid indien er uitzonderlijke omstandigheden zijn die vereisen dat het recht op tegenspraak niet in de onmiddellijke beginfase van de procedure wordt gerealiseerd (zie bv. in deze zin: Cass. 8 december 2014, www.cass.be, AR nr. C.12.0468.N)


Een gerechtelijk sekwester kan worden aangesteld telkens wanneer het, gelet op de omstandigheden eigen aan de zaak, noodzakelijk is om een of meer litigieuze zaken te onttrekken uit de invloedssfeer van een van de betrokkenen bij het geschil, in afwachting van de beëindiging van dit geschil. Er is urgentie wanneer een onmiddellijke beslissing wenselijk is om schade van een bepaalde omvang of ernstige ongemakken te voorkomen.

 

(Rb. Antwerpen 19 januari 2021, RW 2021-22, nr. 11, 460-462; Cass. 17 juni 2019, www.cass.be, AR nr. C.18.0583N; Cass. 11 mei 1990, TBH 1990, 774; Cass. 23 september 2011, www.cass. be, AR nr. C.10.0279F)


Wenst u zelf dat er een sekwester dient te worden aangesteld in uw dossier?

Of dient derdenverzet te worden aangetekend omdat over uw goed ten onrechte een sekwester werd aangesteld?

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie en / of bijstand.


Andreas Verbraeken,


Advocaat – Attorney at law

Belgiëlei 173-8

2018 Antwerpen BELGIE

T: +32/(0)3/369.88.43

F: +32/(0)3/369.37.120 opmerkingen

Comments


bottom of page